نشان دادن مقاومت ترمیستورهای اندازه گیری دما

April 9, 2024

آخرین اخبار شرکت نشان دادن مقاومت ترمیستورهای اندازه گیری دما

ترمیستورها قطعاتی هستند که از ویژگی مواد استفاده می کنند که مقادیر مقاومت خود را با دمای تغییر می دهند تا اندازه گیری دمای را به دست آورند. مواد ترمیستور رایج شامل پلاتین،نیکل، آهن، کادمیوم و غیره، و مواد مختلف دارای ویژگی های مقاومت متفاوت هستند.

آخرین اخبار شرکت نشان دادن مقاومت ترمیستورهای اندازه گیری دما  0

رابطه بین مقاومت یک ترمیستور حساس به دمای هوا و دمای هوا را می توان با استفاده از برخی از مدل های ریاضی توصیف کرد.که رابطه بین مقاومت و دمای مطلق (کلوین) را به عنوان یک معادله سه پارامتر نشان می دهدبر اساس این مدل، ارزش مقاومت خاص در دمای می تواند از طریق محاسبه یا جستجوی جدول بدست آید.

با این حال، با توجه به ویژگی ها و پارامترهای متفاوت ترمیستورهای تولید شده توسط تولید کنندگان مختلف،همچنین ممکن است تفاوت های خاصی در ارزش مقاومت ترمیستورهای اندازه گیری دما وجود داشته باشد.به طور کلی، مقاومت ترمیستور در محدوده دمای نسبتا کم افزایش خطی دارد، در حالی که در دمای بالا به سرعت افزایش می یابد.در هنگام انتخاب ترمیستور، لازم است که محدوده مقاومت مناسب بر اساس سناریوهای کاربردی خاص و الزامات تعیین شود.

علاوه بر این، باید توجه داشت که هم چنین رابطه ای بین ارزش مقاومت ترمیستور حرارتی و عوامل تأثیرگذار محیط اطراف آن وجود دارد.برای مثالعوامل مانند گاز، رطوبت و فشار که در آن یک ترمیستور قرار دارد ممکن است تاثیر خاصی بر ارزش مقاومت آن داشته باشد.بنابراین کالیبراسیون و جبران مربوطه در کاربردهای عملی مورد نیاز است.

به طور خلاصه، ارزش مقاومت یک ترمستور دما سنج بر اساس رابطه بین ویژگی های مواد ترمستور و دمای آن تعیین می شود.و ارزش مقاومت ممکن است بین مواد و محیط های مختلف متفاوت باشد.بنابراین، هنگام انتخاب و استفاده از ترمیستورهای سنجش دمایی، لازم است عوامل مانند ویژگی های مقاومت، محدوده سنجش،و سازگاری با محیط زیست برای اطمینان از نتایج دقیق و قابل اعتماد اندازه گیری دمای.